Videographer Sinisa Nenadic (Banja Luka, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na)
Videographer Igor Codreanu (City of London, Vương Quốc Anh)